விஞ்ஞானத்தில் நிரூபிக்கப்பட்ட கிறிஸ்தவம்

"உம்முடைய வசனம் என் கால்களுக்குத் தீபமும் என் பாதைக்கு வெளிச்சமுமாயிருக்கிறது"...

சங்கீதம் 119:105